เงื่อนไขการใช้งาน OneCNC และข้อมูลทางกฎหมาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ OneCNC
OneCNC ให้การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แก่สาธารณะเพื่อความสะดวก แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ โดยการเข้าถึง ดู ใช้ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อย่าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อมูลลิขสิทธิ์
© QARM Pty Ltd 1988-2013 สงวนลิขสิทธิ์

การใช้วัสดุบนเว็บไซต์ OneCNC
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถดูและดาวน์โหลดเนื้อหาที่เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ข้อมูล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยคุณจะต้องรักษาลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาต้นฉบับในสำเนาของวัสดุใดๆ คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาที่เว็บไซต์นี้ในทางใดๆ หรือทำซ้ำหรือแสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการ โพสต์ ส่ง แจกจ่ายหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ใดๆ

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้
ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อาจดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่บังคับใช้ ยกเว้นสิทธิ์ที่ได้รับตามข้อตกลงใบอนุญาตดังกล่าว OneCNC ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า
OneCNC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของ QARM Pty Ltd. ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
OneCNC มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกของคุณ OneCNC ไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับวัสดุหรือการสื่อสารใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว OneCNC ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ใด ๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ OneCNC

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
OneCNC อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยอัปเดตการโพสต์นี้ คุณถูกผูกมัดโดยการแก้ไขดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัย ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ OneCNC อาจทำการเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและ OneCNC เนื้อหาทั้งหมดที่มีให้ที่เว็บไซต์นี้ให้ไว้ "ตามที่เป็น" และไม่มีการรับประกันใดๆ รวมถึงการรับประกันของการค้า ความเหมาะสม และความเหมาะสม

ไม่ว่าในกรณีใด OneCNC จะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ การละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์อื่นใด แม้ว่า OneCNC จะได้รับคำแนะนำจาก D .

ห้ามคุณโพสต์หรือส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้ที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร เป็นความลับหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่จะละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม OneCNC อาจ แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือตรวจสอบพื้นที่ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ที่ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์การสื่อสาร OneCNC จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การหมิ่นประมาท ความเป็นส่วนตัว ความลามกอนาจารหรืออย่างอื่น

CAD CAM อันทรงพลัง ใช้งานง่าย รับคำปรึกษาและเสนอราคาฟรีตอนนี้

เริ่มตอนนี้เลย